Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de website met het adres Moeders.nu
en de aanverwante sites (‘website’). Toegang tot en gebruik van de website worden verstrekt door OneEntry B.v. en vallen onder de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden die van kracht zullen worden vanaf de eerste dag dat u toegang heeft tot de website. OneEntry B.V. behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door middel van het bekendmaken van deze wijzigingen online.

In deze Algemene Voorwaarden wordt de gebruiker van de website aangeduid als “u” of “uw” en de leverancier van de website als “wij”, “we”, “ons” of “onze”.

1. Inhoud
De website wordt door ons aan u geleverd voor persoonlijke informatie, entertainment en kennisoverdracht. Wij beweren en garanderen niet dat de via de website toegankelijke informatie correct, volledig of actueel is. Het materiaal op de website, inclusief foto’s, afbeeldingen en tekst, mag op geen enkele wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw uitgegeven, gedownload, openbaar gemaakt, uitgezonden of doorgegeven anders dan voor eigen, persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik. Voor ieder ander gebruik is schriftelijke toestemming vooraf vereist.

2. Gebruik website
U stemt ermee in om het materiaal op de website niet te gebruiken voor het bewerken, wijzigen of maken van een afgeleid werkstuk of voor enig ander doel dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U stemt ermee in om de website alleen te gebruiken voor legale doeleinden, en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van derden, en het gebruik en genot van de website door derden niet beperkt of verhindert. Onder deze beperkingen of belemmeringen vallen illegale gedragingen, of gedragingen die schade, leed of ongemak kunnen veroorzaken bij een ieder, alsmede de overdracht van aanstootgevende of beledigende inhoud.

3. Respect
U mag via de website geen lasterlijke, bedreigende, aanstootgevende, schadelijke of pornografische gegevens openbaar maken of doorgeven, noch gegevens die op enigerlei wijze inbreuk maken op de rechten van derden (inclusief intellectuele eigendomsrechten, recht op vertrouwelijkheid, of privacyrechten) of leed veroorzaken of anderszins niet voldoen aan alle relevante wetgeving. U mag geen meningen uiten die ordinair, grof, seksistisch, racistisch of anderszins beledigend zijn. Wij verwachten van u dat u andere gebruikers altijd met respect behandelt.

4. Disclaimer
Wij verstrekken de website en de informatie, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s, en iconen met betrekking tot of die verwijzen naar ons of onze producten en diensten of naar producten en diensten van derden op de website in de feitelijke staat voor zover de wet dat toestaat en geven geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, waaronder begrepen garanties op bevredigende kwaliteit, de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor een bepaald doel, de niet-schending van intellectuele eigendom, de verenigbaarheid, de veiligheid en de nauwkeurigheid. Wij zijn voor geen enkele schade aansprakelijk, inclusief indirecte schade of gevolgschade, of enige andere schade als gevolg van gebruik of verlies van gebruik of gegevens, of winstderving, voortvloeiende uit of in verband met het gebruik van de website.

Deze pagina’s zijn deels samengesteld uit bronnen waarvan wij veronderstellen dat deze vrij van copyright zijn, zoals inzendingen van particulieren. Indien de hier opgenomen tekst, foto’s of andere items naar uw mening inbreuk doen op uw rechten laat dit dan weten aan de redactie, deze gegevens zullen direct van de website worden verwijderd.

5. Fouten en ontbrekingen
Wij garanderen niet dat de functies opgenomen in het materiaal op de website ononderbroken of vrij van fouten zijn, dat gebreken zullen worden verholpen, of dat de website of de server die deze ter beschikking stelt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten of dat de website of de server de volledige functionaliteit, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het materiaal vertegenwoordigt. Wij nemen geen verantwoordelijkheid op ons en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan of aantasting door virussen van uw computersysteem of andere bezittingen als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of het zoeken op de website, of als gevolg van het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, afbeeldingen, video- of geluidsfragmenten.

6. Websites van derden
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van websites van derden, noch voor het materiaal waartoe deze websites toegang bieden, en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, noch onderschrijven wij de inhoud, reclame, producten of diensten op of beschikbaar via deze websites of via het toegankelijke materiaal, noch zijn wij verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade, verlies of overtreding veroorzaakt door, of die zou zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen gesteld in de inhoud, reclame, producten of diensten op of beschikbaar via deze websites of via het toegankelijke materiaal. Alle transacties tussen u en enig adverteerder of handelaar die u op of via de website heeft gevonden, waaronder betaling voor en levering van producten, diensten en alle andere voorwaarden, garanties of aanbiedingen die aan zulke transacties zijn verbonden, zijn uitsluitend tussen u en de desbetreffende adverteerder of handelaar. U gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade of verliezen die het gevolg zijn van dit soort transacties.

7. Logo’s
De namen, afbeeldingen en logo’s waarmee Moeders.nu, derden en hun werken, producten en diensten worden aangeduid zijn gedeponeerde merken van OneEntry B.V.  en/of derden. Niets op deze website mag als zodanig worden geïnterpreteerd dat u of een derde bij implicatie, estoppel of op enige andere wijze een licentie of recht kan ontlenen krachtens enig handelsmerk of patent op deze namen, afbeeldingen, en/of logo’s. Alle licentie- en eigendomsrechten, waaronder auteurs- en databaserechten met betrekking tot de website en de inhoud daarvan, zijn voorbehouden.

8. Overlegging van inhoud
Daar waar u wordt uitgenodigd inhoud aan de website te overleggen, waaronder tekst, graphics, video- of geluidsfragmenten (“inhoud”), bent u door het overleggen van die inhoud verplicht ons een permanent, vrij van royalties, niet-exclusief en sublicentieerbaar recht en gebruikerslicentie te verlenen voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, het maken van afgeleide werken, verspreiden, uitvoeren, en afspelen van die inhoud, alsmede voor het uitoefenen van alle auteurs- en publiciteitsrechten met betrekking tot de inhoud wereldwijd en/of om deze in andere werken met betrekking tot bestaande media of media die in de toekomst nog tot ontwikkeling zullen komen op te nemen voor de volledige termijn van alle rechten die eventueel op die inhoud van betrekking zijn. Indien u deze rechten niet aan ons wilt verlenen, overleg uw inhoud dan niet aan de website. Door het overleggen van uw inhoud aan de website, garandeert u dat:
• (origineel) de inhoud origineel is en dat u de auteursrechten bezit;
• (geen schending) niets van de inhoud aanstootgevend, lasterlijk of blasfemisch is of inbreuk maakt op de rechten van de uitvoerder, de eigendomsrechten van de uitvoerder, morele rechten, intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, publiciteitsrechten, of wat voor rechten van derden dan ook;
• (geen beperkingen of betaling) wij de inhoud kunnen gebruiken, uitzenden, doorgeven en op andere manieren benutten, alsmede de rechten kunnen uitoefenen die in deze overeenkomst zijn toegekend zonder beperkingen of betaling aan u of eventuele derden en u afstand doet van alle zogenaamde morele rechten met betrekking tot de inhoud;
• (derden) u alle vereiste toestemmingen en vormen van rechtsafstand van alle rechthebbenden of personen die deze toestemming mogen verlenen heeft verkregen ten aanzien van de inhoud en het gebruik daarvan door ons, en dat de inhoud noch de reproductie daarvan door ons inbreuk zal maken op de rechten van derden.
9. Vrijwaring
U gaat ermee akkoord om ons onverwijld te vrijwaren tegen alle aanspraken, aansprakelijkheid, schade, verlies en onkosten, waaronder juridische kosten, die voortvloeien uit overtreding van deze algemene voorwaarden door u, of tegen enige andere aansprakelijkheid voortvloeiende uit uw gebruik van de website.

10. Beëindiging
We hebben het recht om uw gebruik van de website onmiddellijk te beëindigen indien wij vrij naar eigen inzicht vaststellen dat u inbreuk heeft gemaakt op deze algemene voorwaarden of anderszins betrokken bent bij gedragingen die wij vrij naar eigen inzicht als onacceptabel beschouwen.

11. Ongeldigheid
Indien van een of meer regels van deze algemene voorwaarden wordt bepaald dat deze onrechtmatig of ongeldig zijn of anderszins niet ten uitvoer kunnen worden gebracht uit hoofde van de wetten van een staat of land waar deze algemene voorwaarden van kracht dienen te zijn, dan zullen deze, voor zover en binnen de jurisdictie waarin de betreffende regels onrechtmatig, ongeldig of niet-uitvoerbaar zijn, worden losgemaakt van de clausule en worden geschrapt, waarbij de overige algemene voorwaarden zullen worden gehandhaafd, ten volle van kracht blijven en bindend en uitvoerbaar blijven.

12. Heersend recht
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens Nederlands recht. Geschillen die hieruit voortvloeien zijn onderhevig aan de exclusieve jurisdictie van de gerechtshoven van Nederland.

13. Niet-aanvaarding
Indien u deze algemene voorwaarden niet volledig aanvaardt, heeft u geen toestemming om de website te betreden en dient u het gebruik van de website onmiddellijk te staken.

14. Privacy
Wij zullen voldoen aan de in Nederland van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals die van tijd tot tijd geldt ten aanzien van gegevensbescherming met betrekking tot alle persoonlijke gegevens die verband houden met u en die door ons verzameld zijn. Het is mogelijk dat wij u op verschillende pagina’s van de website vragen om enkele basisgegevens over uzelf in te vullen. Wij zullen deze gegevens gebruiken conform ons privacybeleid.

Visited 29 times, 1 visit(s) today